Your browser does not support JavaScript!
slider1

Бърз и лесен анализ на „движението“ на горивото

Един от най-важните елементи при управлението и контрола на автомобилен парк е проследяването на „движението“ на горивото, тъй като то съставя значителна част от разходите за дейността. Собствениците на автомобилни паркове имат нужда от точен инструмент за отчитане на разхода на гориво на автомобилите, както и от надеждно средство за превенция на евентуални злоупотреби. В тяхна помощ се явяват системите за GPS наблюдение, контрол и управление на автомобилни паркове.

Системата GPS Logistic предлага няколко начина за решаването на този казус. В зависимост от типа и модела на автомобилите, можем да разграничим следните варианти:

Контрол на горивото при автомобили с бордови компютър (тежкотоварни – произведени след 2003 г., леки коли и бусове – произведени след 2006 г.);

Контрол на горивото при автомобили без бордови компютър – чрез директно свързване към фабричната сонда-нивомер в резервоара на машината (без значение от типа на автомобила или машината);

Контрол на горивото при тежкотоварни автомобили и механизация с неизправна или недостатъчно прецизна фабрична-сонда нивомер – чрез инсталация на специализирана електронна сонда в резервоара на автомобила или машината;

А. Контрол на горивото при автомобили с бордови компютър (тежкотоварни – произведени след 2003 г., леки коли и бусове – произведени след 2006 г.). GPS устройствата на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи имат опция за връзка към бордовия компютър на автомобил по CAN шина, което осигурява достъп до следната информация за горивото:

Количество на горивото, преминало през дюзите на двигателя – при тежкотоварните автомобили;

Ниво на горивото в резервоара – при тежкотоварните автомобили, леките коли и бусовете;

А.1. При тежкотоварните автомобили с бордови компютър се следят два ключови показателя – разход на гориво по дюзи и ниво на горивото в резервоара.

На базата на данните за разхода на гориво, системата изготвя отчет за определен ден, пътен участък, курс, времеви интервал – за който период тя сумира количеството изразходвано гориво между всяко запалване на двигателя на автомобила и прави съпоставка с изминатото разстояние, с цел определяне на общото количество изразходвано гориво и на среден разход на 100 км. Предвиден е и вариант за съпоставка на изразходваното гориво с времето, през което е работил двигателя на автомобила или машината, с цел изчисляване на средния разход като изразходвани литри за 1 час.

На базата на данните за нивото на горивото – докладвани от бордовия компютър като процент от общия обем на резервоара – се изчисляват количествата на зареденото гориво, както и тези на преките източвания на гориво от резервоара – в случай, че такива са налице. Предвидена е и сигнализация при съмнение за източване на гориво.

fuel_best

А.2. При леките коли и бусовете с бордови компютър системата следи нивото на горивото в резервоара към всеки един момент. На базата на тази информация, косвено се изчисляват параметрите за разход, среден разход, зареждания и източвания на гориво от резервоара. На графиката, показваща „движението“ на горивото за избран период, спадовете на нивото на горивото се отбелязват чрез пречупване надолу на осредняващата линия. Количеството на липсващото гориво се пресмята като разлика между наличното количество, отчетено непосредствено преди спирането на автомобила, и оставащото количество, отчетено след като автомобила потегли отново. По обратния на този метод се изчислява зареденото количество гориво.

cool_pic_2_fuel

Комбинацията между позицията на автомобила към всеки един момент и данните, постъпващи от бордовия компютър, позволяват прецизен визуален анализ на пропътуваните маршрути и постените места. С голяма точност могат да бъдат доказани часа, мястото и продължителността на престоя при заловен от системата спад на нивото на горивото от резервоара.

ft_site_10

Б. Контролът на горивото при автомобили без бордови компютър се осъществява чрез директно свързване на GPS устройството към фабричната сонда-нивомер, намираща се в резервоара на автомобила. Независимо дали става въпрос за тежкотоварен автомобил, лека кола, бус или друг вид машина, нивото на дизеловото гориво или бензина в резервоара се следи от фабрично-инсталирана сонда с поплавък от следния тип: принцип на работа на сонда-нивомер с поплавък. Този вид измерване на нивото на горивото е характерен с редица недостатъци, но при тенически-изправно и качествено фабрично измервателно оборудване, той може да бъде евтин и удачен вариант за анализ на „движението“ на горивото в резервоара.

Чрез свързването на GPS устройството към фабричната сонда-нивомер, системата GPS Logistic започва да записва информация за нивото на горивото в резервоара към всеки един момент, когато автомобилът или машината е със запален двигател. Чрез анализ на постъпващата информация, косвено се пресмятат разход, среден разход, зареждания и спадове на нивото на горивото от резервоара.

fuel_level_fabric

GPS Logistic предлага възможност за директно импоритране на данни за зарежданията с гориво – чрез файловете, които системите на веригите бензиностанции изготвят автоматично при зареждане на автомобилите със служебни карти. Импортирането на файла в GPS системата става през удобен за работа графичен интерфейс. Информацията, прочетена от файловете на бензиностанциите, се попълва в графа „Заредено по документи“ и също подлежи на анализ от системата.

Системата автоматично отчита количеството на зареденото гориво за определен период, като ясно се разграничава всяко отделно зареждане. По този начин може да се направи проверка на подадената информация за зарежданията, които са извършени по маршрута на автомобила.

fuel_table-3

За повишаване на точността на измерването на горивото (при технически-изправни фабрични сонди-нивомери) е необходимо да бъдат извършени две стъпки: 1. подаване към Адванст Джи Пи Ес Технолоджи на точна информация за обема на резервоара, в който е поставена сондата; 2. подаване към Адванст Джи Пи Ес Технолоджи на точна информация за дата, час и количество на няколко зареждания с гориво на автомобила (едно от които задължително трябва да е до горе) или извършване на контролирано зареждане – т.нар. тариране („обрисуване“ на резервоара), осъществено по инструкциите на оператор на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи по телефона.

В. Съществува и алтернативен, по-прецизен вариант за проследяване на „движението“ на горивото в резервоарите на автомобилите – чрез инсталацията на електронна сонда нивомер в един или повече резервоари. За разлика от фабричните сонди, електронните нивомери нямат поплавък, а измерването на нивото на горивото се осъществява чрез записване на точната височина, до която стига течността в резервоара, и последващо преобразуване на височината в литри от системата GPS Logistic.

Макар и информацията за нивото на горивото, регистрирана от електронна сонда-нивомер, да е по-точна от тази, регистрирана от фабричната сонда-нивомер, електронната сонда се нуждае от по-специално тариране („обрисуване“ на резервоара), което се извършва по инструкциите на оператор на Адванст Джи Пи Ес Технолоджи по телефона и е задължително, за да може отчитаните от системата стойности да бъдат коректни.

ft_tara

Системата GPS Logistic предлага и вариант за проследяване на нивото на горивото при автомобили, които са с два или повече резервоара – чрез инсталация на електронни сонди-нивомери във всеки от тях. Системата е настроена да записва и осигурява наблюдение на данните, постъпващи от всяка електронна сонда сама по себе си, като в същото време изобразява и общото ниво на горивото в резервоарите. Същото важи и за показателите за разход, среден разход, зареждания и спадове.

fls_2_tanks

Удачна алтернатива при автомобилите, при които няма опция за проследяване на горивото от GPS системата, е въвеждането на лятна и зимна разходна норма, разходна норма за градско и извънградско шофиране, както и разходна норма при работа на място. На базата на тази информация, GPS Logistic автоматично изчислява предполагаемото количество изразходвано гориво, съобразявайки се с пропътувания от автомобила маршрут.

Предвиден е и вариант за по-глобален преглед на показателите за разхода на гориво на самия автопарк, от който може да се навлезе в детайли за разхода на индивидуална машина или автомобил.

table_GPS_global