Your browser does not support JavaScript!
slider1

Регистрация на данни от прикачено оборудване (разпознаване на ремарке)

Едно от последните нововъведения в GPS Logistic е възможността за проследяване на данни от прикачено оборудване към влекачите, механизацията или автомобилите, снабдени с устройство за GPS проследяване от Адванст Джи Пи Ес Технолоджи. Такова оборудване може да бъде: ремарке, цистерна, земеделски инвентар и други видове теглени от МПС-тата ценни помощни средства.

За целта е необходимо, към оборудвания с GPS мобилен обект, да се добави четец за дистанционен прочит на допълнително оборудване. Също така, към самия инвентар трябва да се монтира специализиран чип за дистанционна идентификация, който не изисква свързване към захранващата мрежа. Това е огромно предимство на този вид технология, тъй като не се налага пускането на кабелии и наличието на външни батерии. В допълнение, оборудването не включва външни комуникационни средства, което означава, че клиентът няма да дължи допълнителни месечни абонаментни такси за използването на функцията.

Веднъж изградена, тази конфигурация позволява да се проследи към кой автомобил/механизация е прикачено даденото ремарке или работно оборудване, както и да се разбере съответното МПС коя техника транспортира или използва към момента.

trailer_equipment

Предвидени са и различни видове отчетни справки, като например: проверка по дати и часове – към кои МПС-та е било прикачено избрано оборудване; проверка по МПС – кои инвентари или ремаркета са били прикачвани към него за даден период; проверка на километри пропътувани с конкретно прикачено оборудване, както и разчертаване на следа на маршрута, изминат с него; проверка на времето през което МПС-то е работило със съответния инвентар и др.

Предлаганото техническо решение позволява да се постигнат следните резултати:

  1. Бърза и лесна идентификация на последното МПС, забелязано да транспортира дадения актив, както и преглед на последната потвърдена локация, на която е регистрирано оборудването.
  2. Ясно визуално показване на разпределението на ремаркетата по конкретните влекачи. Край на необходимостта от паралелна таблица, която да се актуализира ръчно при всяка промяна в разпределението на ремаркетата.
  3. Коректно и автоматично изчисляване на пропътуваните километри за период от дадено ремарке, с цел улеснено техническо обслужване, отчетност и др.
  4. Изчисляване на време, през което е използван определен прикачен земеделски интервал, с цел отчитане на наем, амортизация и други видове разходи.
  5. Визуално представяне на маршрут, пропътуван с дадено допълнително оборудване, с цел доказване на изпълнение на задачата пред възложител.