Your browser does not support JavaScript!
slider1

Изучаване на примери

В тази статия ще разгледаме няколко реални ситуации, в които системата GPS Logistic може да ни помогне да управляваме по-ефективно автомобилния парк и механизацията. За целта, ще се спрем на примери, с които нашата практика често ни е сблъсквала.

Пример 1: „Водачът казва, че вече е на път към адреса, а системата го показва на друго място.“ Вариантът да сме сто процента сигурни в истинността на твърдението на водача е да погледнем текущия статус на автомобила в GPS Logistic – в случая: на картинката под текста.

Figure1

Снимката от системата показва, че камионът е на място, не е на контакт, в момента е с валидни GPS координати, актуални дата и час и в допълнение – нивото на самия акумулатор подсказва, че двигателят не работи. В този случай можем да бъдем напълно сигурни, че текущо камионът не е в движение.

Пример 2: „Получихме глоба за превишена скорост от камера на КАТ за автомобил Х към дата 12.06.2019 г. в 11:43 ч., можем ли да видим кой водач го е управялявал на тази дата?“ Отговорът на този въпрос е – да, ако към базовото GPS наблюдение има добавен модул за идентификация на водач. Трябва да генерираме справка за движението на автомобила (история) за минал период – към датата, за която се отнася въпросната глоба. Примерът отново е на картинката под текста. 

Figure2

В случая виждаме, че на посочената дата и час е управлявал водач с инициали Т.Й. Това е и единственият водач, който е управлявал автомобила през този ден, а скоростта, отчетена около часа от снимката от камерата на КАТ, е изписана в таблото.

Пример 3: „Багерът ни беше даден под наем през част от месец Декември. Можем ли да видим колко моточасове е навъртял, тъй като заплащането ще се осъществи на база използването му?“ Тук системата предлага вариант в табличен вид да бъде генерирана необходимата информация. Пример можем да видим на изображението под текста.

Figure3

В случая можем да видим точно колко часа работа е извършила машината, според генерираната справка за избран период. Аналогична е ситуацията и при справки за движението (пропътуваните километри) за камион или автомобили. В зависимост от инсталираното допълнително оборудване – в посочената справка можем да видим и други детайли, като например: какъв е бил разходът на гориво според бордовия компютър за избрания период, колко време е работило периферното оборудване (кран, хладилен агрегат, помпа и т.н.).

Пример 4: „Имам съмнение за кражба на гориво. Как мога да проверя?“ При коректно функционираща сонда за измерване на нивото на горивото в резервоара, (независимо дали при автомобили, поддържащи опция за връзка на GPS към CAN шината или при по-стари модели, при които движението на горивото се проследява по аналогов път) съмнението може да бъде проверено и доказано или отхвърлено. В общия случай, ако автомобилът се движи с Х литра гориво в резервоара, спре за малко, а след потеглянето му нивото на горивото в резервоара е по-ниско от Х литра, – т.е. имаме пряко източване на гориво от резервоара – то системата ще сигнализира със червено оцветяване в графата за горивото в таблицата с историята за движението на абоната (Статистиката). Такъв пример ще видим и на снимките под текста.

Figure4Figure4.2

МПС-то спира за 7 минути на посочената на лявата снимка локация, като преди спирането има около 376 л. гориво в резервоара, а след потеглянето му нивото на горивото показва 323 л. наличност. В този случай става дума за източване на около 50 л. гориво от резервоара. Добре е да се има предвид, че не винаги източванията на гориво си личат толкова ясно, особено когато става дума за по-малки количества липсващо гориво. В тази ситуация, обаче, съмнения в истинността на отчетения спад не може да има.

Пример 5: „Самосвалът ни изпълняваше курсове от точка А до точка Б за даден наш клиент. Необходимо е да видим колко курса са били направени, за да можем да ги фактурираме към клиента, заедно със справка.“ Тази опция е налична в GPS Logistic, при условие, че наблюдаващият автомобилите зададе в системата като обекти точките А и Б и след това генерира справка за посещенията по обекти за желания автомобил и период. Пример за същото може да се види на снимката под текста.

Figure5

От справката ясно си личи, че за дата 07.10.2019 г. пътуванията от точка А до точка Б са били общо 5 на брой. Обектите са изобразени на картата, като справката е изградена на база отчетения маршрут на автомобила спрямо тях. Подобни справки могат да бъдат направени и за други цели – например, да се види колко и кои клиенти посещава даден търговски автомобил и дали не е пропуснал някой клиент от графика си.

Пример 6: „Необходимо ми е да изчисля времето за управление на автомобилите в Германия за последния месец, с цел извършване на отчисления за осигуровки в чужбина. Как може да стане това?“ Системата предлага справки за автоматично отчитане на времето за управление на автомобилите в редица страни – България, Германия, Австрия, Франция, Англия, Унгария, Италия, Холандия и т.н. Подобна справка за месец можем да видим на снимката под текста.

Figure6

Тук се вижда времето за управление в Германия на автомобилите на фирма Х за определен период. Справката може да се запази като файл или разпечати на хартия, с цел директно осчетоводяване на разходите.

Пример 7: „Водачите ни не изгасят двигателите на автомобилите, когато извършват престои на адрес. Това води до излишен разход на гориво. Как можем да проверим дали при даден автомобил това се случва често?“ Системата предлага опция за отчитане на общата работа на двигателя за даден ден, която в последствие може да бъде „разбита“ на две части – работа на място и време за управление.

Figure7

На снимката над текста се вижда справка за историята на дейността на автомобила за избран период (Статистиката), както и отрязък от деня, когато е отчетен по-дълъг престой с работещ двигател на машината на място.

За повече информация и съвет по решението на конкретен казус, можете да се свържете с нас на телефоните от секция Контакти.