Your browser does not support JavaScript!
slider1

Системата GPS Logistic

Тук ще се фокусираме по-скоро върху софтуерната част на системата GPS Logistic, тъй като GPS устройствата и периферните модули (хардуерът) записват необходимата информация, но програмата е „мозъкът“, който получава, съхранява, обработва, интерпретира, визуализира и – в някои случаи – препраща към външни системи събраните от GPS тракерите данни за движението и работните параметри на автомобилите и механизацията.

GPS Logistic функционира на няколко нива: „автопарк – автомобил/машина (абонат) – водач – статичен обект – прикачено оборудване“.

На ниво автопарк, Клиентите могат да наблюдават обобщена информация (за избран период) за извършената дейност от мобилните обекти – пропътувани километри, време за работа на двигателя, изразходвано гориво, заредено гориво, сигнализации за съмнителни спадове в нивото на горивото и т.н. Налична е и опция за автоматично генериране на пътни листи на абонатите от групата и запазването им в папка като отделни файлове за всеки автомобил. На това ниво можете да направите и справка за предстоящите сервизни интервали на автомобилния парк – оставащи километри до смени на масло, оставащо време да подновяване на застраховки, провеждане на годишни технически прегледи и др. Предвидена е и справка за времето на управление на автомобил в избрана европейска държава (за определен период) – с цел автоматизиране на изчисляването на работните часове на водачите зад граница.

На ниво абонат системата предлага справки и отчети за минал период от време, както и наблюдение на данни от мобилния обект към текущия момент. В реално време, достъпната от автомобила информация варира според броя на допълнителните модули, които са инсталирани към базовия GPS тракер, но най-общо могат да бъдат наблюдавани следните параметри: текуща позицията на автомобила или машината, позиция на контактния ключ – On/Off, статус на двигателя – запален/загасен, скорост на движение, ниво на горивото в резервоара (ако е достъпно) и др. За минал период, системата разполага със следните справки: Статистика – справка представляваща календар с информация за извършените дейности (подредени по дни) от всеки автомобил или машина – работно време, време за работа на двигателя, пропътувани километри, зареждания, сигнализации за съмнителни спадове, разход на гориво, максимална скорост за деня и т.н., Пълен лист – електронна справка за пропътувани километри и маршрути в текстови вариант, модул Сервизни интервали – в който наблюдаващите могат да вписват предстоящи сервизи и обслужвания към абонатите, с цел генериране на своевремени напомняния за тях и т.н. Системата предлага и т.нар. справка „Тахо“, която представя информация за  работния режим на автомобила – в движение/в покой – за последните 24 ч., която цели да улесни наблюдаващите в изчисляването на оставащото време за управление на МПС-то и/или необходимата продължителност на предстоящата почивка.

tacho_view

При необходимост от детайлно пресъздаване на пътуването на даден автомобил или работата, извършена от дадена машина за избран ден, Клиентът има достъп и до записаната „следа“ от дейността на абоната, като видимостта на допълнителни данни зависи от броя на свързаните към GPS устройството периферни модули.

Справки на ниво водач са достъпни при автомобилите, на които към GPS устройството е свързан един от двата варианта на модули за идентификация на водач: 1. модул за идентификация на водач посредством персонален RFID чип или карта или 2. модул за прочит на номера на картата на водача от тахографа на МПС-то. Тази опция дава достъп до справки за пропътуваните километри от водач за избран период, справка за управляваните автомобили от избран водач за даден период, а също така опцията „насища“ и справки като Пътен лист, „следата“ на автомобила и др. с информация за водача, който го е управлявал през съответния участък. Съществува и вариант за зачисляване на името на водач към автомобил, но тогава справките на ниво водач ще са идентични със справките на ниво абонат.

На ниво статичен обект, системата предлага опции за генериране на справки за обектите, посетени от избран абонат, както и за абонатите посетили избран обект. За целта е необходимо обектите да са добавени от Клиента предварително в системата. Това се осъществява чрез редактора за обекти на GPS Logistic, като има предвидена опция и за добавяне на списък с обекти от файл. Добавянето на обекти дава възможност и за насищане на графичната „следа“ на абоната, за да се види визуално в кои обекти е спирал през даден ден, както и да се наблюдават позициите на абонатите спрямо обектите на картата в реално време. С данни се насища и информацията от Пътен лист – като Клиентът може да избере дали желае да вижда в документа адресите на престои по карта или имената на въведените от него обекти. Също така, могат да се правят и допълнителни комбинации – като например, справка за посетените обекти от автомобил, допълнена с отчетената температура от хладилно ремарке при влизане/излизане от обекта, време на престой в обекта, брой посещения на обекта за даден период и др.

На ниво прикачено оборудване, системата предлага справки сходни на справките за водачите – през кои дни и колко километра е пътувало прикаченото оборудване (например: ремарке), към кои абонати и от кога до кога е било регистрирано оборудването, къде е забелязано за последно то и т.н.